Home  >>    Nanjing Tours  >>  Nanjing Day Trips

Nanjing Day Trips

Nanjing Classic One Day Tour

NJALC-4: Nanjing Classic One Day Tour

  • Duration: 8 Hours
  • Tour Type: Private
  • Attractions: Dr.Sun-Yat Sen's Mausoleum, Ming Xiaoling Mausoleum, Zhonghua Gate, Confucian Temple

From $169

Nanjing Folk Custom Day Tour

NJALC-5: Nanjing Folk Custom Day Tour

  • Duration: 8 Hours
  • Tour Type: Private
  • Attractions: Nanjing Folk Museum, the Cloud Brocade Institute, Confucian Temple, Qinhuai River

From $148

Nanjing Classical Garden One Day Tour

NJALC-6: Nanjing Classical Garden One Day Tour

  • Duration: 8 Hours
  • Tour Type: Private
  • Attractions: Zhanyuan Garden, Xuyuan Garden, Xuanwu Lake

From $147

Tailor-made My Trip